Kontakt KK Stav na Facebooku!

speciální zakládání pod stroje - betonové patky

V rámci realizace podlah u nových výrobních hal nebo při rekonstrukci původních hal na nové výrobní prostory s nutností umístění obráběcích, výrobních a jiných zařízení o vysoké hmotnosti a vlivech na okolí, nebo naopak v případě potřeby zamezit vlivu z okolí na tato zařízení je nutné vyrobit samostatný základ.

Vlivy na okolí hodnotíme podle jejich účinku, velikosti a intenzity – četnosti. Jako rozhodující pro takovýto návrh vnímáme statický tlak, rozměrové působení na podklad, rozměry plochy, na kterou se přenáší spolu s dynamickým zatížením (vibrace). Jedná se o obráběcí stroje, robotizované technologické linky a lisy zejména ve strojírenské výrobě.

Vlivy z okolí v rámci speciálního zakládání posuzujeme z hlediska velikosti a četnosti dynamické zátěže (vibrace).

Rozměry v horizontálním směru jsou dány rozměrem technologie, respektive jejích kotvicích prvků, s přičtením minimální šíře do všech stran, která odpovídá pevnosti požadované vzniklou zátěží. Ve vertikálním směru se jedná o rozměr rovněž daný budoucím tlakem technologie na základ (dynamický + statický) spolu s vlivy z podloží – jeho únosnost, skladba a druh hornin, výšková úroveň spodních vod a jiné. Známe základy o hloubce až 8 000 mm.

Vyztužení se provádí ocelovými pruty ze žebírkové oceli spojenými vyvázáním s tvarovanými třmínky o průměru a rozměru podle výpočtu na základě všech faktorů zátěže. V členitých površích základů kopíruje vyztužení členitost. U jednodušších základů se využívá rovněž vyvázání z již svařených sítí ze žebírkové oceli. Vyztužení se provádí po celém obvodu základu, na místech s vyššími požadavky na únosnost je výztuha četnější, naopak středem základu méně.

Základ je tvořen z betonu C30/37 důkladně vibrovaným ponorným vibrátorem se strojně zahlazeným povrchem (danou zhotovenou plochu dále zhutňuje a zatahuje nežádoucí kaverny) jako podkladem pro finální odolnou vrstvu, která je podstatná pro jeho ochranu před látkami z technologie, jež jsou příčinou degradace povrchu. Pro tyto účely jsou nejvhodnější pryskyřičné nátěry a stěrky.

Antivibrační vložka pro zamezení vlivu dynamické zátěže na základ budoucí technologie, nebo od něj, se používá v tloušťkách od 8 do 30 mm (korek, XPS) a výšce podle styku s okolní podlahou či podložím (pro zamezení vibrací od základu), podle druhu (velikosti) základu, který odpovídá výše popsanému statickému tlaku. Existuje velikost zátěže vyžadující antivibrační opatření přes celou výšku speciálního základu.

Horní hranu antivibrační vložky na podlahové desce je nutné ošetřit vhodným povrchem zamezujícím jejímu stláčení a vniku cizích předmětů, tekutin a nečistot. Pro tyto úpravy se používají pružné tmely o dostatečné odolnosti proti látkám vyskytujícím se v okolí (chladicí a mazací emulze, oleje, voda) a přídržnosti. Nejvhodnější pro toto použití jsou materiály na bázi polyuretanu, které svou přídržností k podkladu, roztažností, pevností a odolností splňují požadovaná kritéria.

Výšková členitost základu je podle potřeby odvodu technologických kapalin do jímky opatřené čerpadlem pro přečerpávání, nebo vzniká dále souvisejícími technologickými částmi, jako je hydroagregát pohonu, motory či servomotory pohybu částí technologie.

Agregáty pohonu umístěné na základu související s provozem výrobní technologie produkují dynamickou zátěž. Pokud by zátěž narušovala správný chod celku, vyžádala by si samostatný speciální základ i antivibrační opatření.

fotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto
pro mobil / tablet klasicky

design a kód wedipa.com